ادامه می‌دهم

باید ادامه داد. ادامه می‌دهم. با این‌که نمی‌دانم معنای ادامه دادن چیست. معنای ادامه، معنای دادن. پس ادامه می‌دهم. یا از نو شروع می‌کنم. مهم این است که هنوز نفس می‌کشم. اگر بتوان اسمش را نفس کشیدن گذاشت. هنوز زنده‌ام؟ بدون بودن در مکانی یا در زمانی. نمی‌دانم. بدون این‌ها هم می‌توان ادامه داد. می‌توان در زمان‌های مختلفی بود. در مکان‌های مختلفی. آن‌جا در کوچه. در آن روزگار یا در روزگاران قبلش، آن‌جا در حیاط، در گورستان رضوان، یا بازگشته به خانه، در آن زیرخانه، با چراغی در آغوش، مهم نیست. مهم این است که ادامه داد. از هرجا که باشد و از هر زمانی که باشد.